Stevan Gaipo

Algumas coisas na vida doem

Várias coisas na vida doem, mas algumas doem demais.